WEDSTRIJDREGLEMENT BERENCROSS

Artikel 1

De “Win een duoticket voor de berencross” wedstrijd van ALM (hieronder “de wedstrijd” genoemd) begint op maandag 16 september 2019 en eindigt op maandag 30 september 2019 om 17uur. Voor het einde van deze periode kan de wedstrijd verlengd, onderbroken of beëindigd worden door de organisator van de wedstrijd. De wedstrijd wordt georganiseerd door ALM Lift n.v. (hieronder genaamd “de organisator”), Posterijlaan 53, 8740 Pittem. Deze wedstrijd wordt in geen enkel geval beheerd of gesponsord door Facebook. Vragen of klachten moeten bijgevolg ingediend worden bij de organisator van de wedstrijd en niet bij Facebook.

Artikel 2

Deze wedstrijd is gratis beschikbaar en er is geen enkele aankoopverplichting. Alle natuurlijke personen kunnen deelnemen op voorwaarde dat zij als privé-persoon optreden. De minimumleeftijd om deel te nemen aan de wedstrijd bedraagt 18 jaar. Deelnemers dienen eveneens over een geldig e-mailadres en Facebookprofiel te beschikken. Bovendien moeten de deelnemers in België wonen. Elke persoon die heeft meegewerkt aan de uitwerking van deze wedstrijd (personeel ALM Lift n.v., evenals hun familieleden in eerste en tweede graad en meewerkende agentschappen) zijn van deelname uitgesloten. De organisator behoudt zich het recht voor de winnaar om een identiteitsbewijs te vragen, zodoende zijn/haar persoonlijke gegevens te kunnen valideren. Elke deelnemer mag slechts met één e-mailadres of Facebookprofiel meespelen. Meerdere deelnames van dezelfde deelnemer door middel van verschillende e-mails, identiteiten of enige andere middelen, leiden van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving tot diskwalificatie. Elke vorm van fraude leidt ook van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de totale diskwalificatie van de deelnemer. Geen enkele klacht hierover zal worden aanvaard.

Artikel 3

Elke persoon die deelneemt aan de wedstrijd (hieronder “de deelnemer” genoemd) verklaart zich volledig akkoord met het wedstrijdreglement.

Om deel te nemen aan de wedstrijd volstaat het om ons te liken op Facebook/almlift en daarna in te checken bij ALM en een review over een bij ons gevolgde opleiding te schrijven. Wie weet winnen jullie 1 van de 5 prachtige duotickets voor de Brico Berencross, Meulebeke 05/10. Tip: like & deel. Deelnemen kan t.e.m. Maandag 30 september 17uur. Dinsdag 1 oktober maken we de winnaars bekend. Succes!”

De winnaar is de deelnemer die het origineelste antwoord geeft op de wedstrijdvraag (zoals hierboven vermeld). Het origineelste antwoord wordt bepaald aan de hand van onze jury. De 5 winnaars winnen de een duoticket voor de Brico Berencross, Meulebeke 05/10. De winnaars van de wedstrijd worden op 1 oktober 2019 via een reactie op de Facebookpost van de wedstrijd op de hoogte gebracht. De organisator zal de winnaar vragen een privébericht via Facebook te sturen met zijn/haar adresgegevens. De organisator behoudt zich het recht om de prijs te annuleren wanneer deze geen reactie van de winnaar ontvangt binnen de 2 dagen na de kennisgeving van de resultaten.

In geval van meermalige participatie, onder meer door het gebruik van meerdere e-mailadressen of Facebookprofielen (of door het gebruik van verschillende identiteiten of andere middelen om zich meer dan één keer te registreren), of het aanpassen van een eerder antwoord, worden alle inzendingen van desbetreffende deelnemer als ongeldig beschouwd en bijgevolg nietig verklaard. Elke deelnemer kan gedurende de wedstrijdperiode slechts eenmalig antwoorden op de wedstrijdvraag via

https://www.facebook.com/almlift/

Indien een deelnemer meer dan 1 keer meespeelt, zal de inzending van desbetreffende deelnemer als ongeldig worden beschouwd en bijgevolg nietig worden verklaard. Elke deelname op papier of in een andere vorm dan diegene voorgesteld door de organisator, wordt uitgesloten. Elke kandidatuur die fouten, ongepaste taal of smaad bevat, zal als ongeldig worden beschouwd. Bijgevolg worden inzendingen die onvolledig, nagemaakt of vervalst zijn, of fouten bevatten, niet in aanmerking genomen. Zodoende verliest elke deelnemer die een dergelijk antwoord toestuurt automatisch alle rechten om de prijs te winnen.

Artikel 4

Als de wedstrijd in geval van overmacht en/of om enige andere gegronde reden zou moeten worden geannuleerd of uitgesteld, kan de organisator hiervoor in geen geval verantwoordelijk gesteld worden. De organisator kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem (met name zoals bijvoorbeeld in het geval van internet storing of ander probleem met betrekking tot telecommunicatienetwerken, online computersystemen, servers, internet accessproviders, computerapparatuur of software), noch voor de kwaliteit van de prijzen. Bovendien behoudt de organisator zich het recht voor de wedstrijd te verlengen of te wijzigen, zelfs indien de wedstrijd is gestart, online is of beëindigd is, zonder motivering en zonder voorafgaande verwittiging en met onmiddellijke ingang vanaf het moment van de wijziging. De organisator kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld en er kan onder geen enkele voorwaarde een vergoeding van de organisator worden geëist. Door zijn deelname aan de wedstrijd wordt elke deelnemer geacht de wijziging te aanvaarden.

Artikel 5

De organisator kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die de deelnemer heeft opgelopen tijdens het deelnemen aan de wedstrijd. Dit geldt zowel voor directe als indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen. Dit zelfs indien de organisator op de hoogte is van de mogelijkheid tot het oplopen van dergelijke schade. De mogelijke opgelopen schade kan veroorzaakt worden door: (i) een storing van het internetnetwerk of de computer van een deelnemer of van eender welk persoon of bedrijf dat in verband wordt gebracht met de organisatie van de wedstrijd, of door eender welk ander probleem dat in verband wordt gebracht met telecommunicatie netwerken, online computers, servers, internet providers, computerapparatuur of software, (ii) de toegang van eender welke persoon tot de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen en (iii) het gebruik van de site, inclusief alle schade en virussen die de computerapparatuur van de deelnemer (of andere eigendommen) kan oplopen.

Artikel 6

De organisator heeft het recht om de naam en locatie van de deelnemers te publiceren, zonder dat deze publicatie de deelnemers het recht geeft om in aanmerking te komen voor enige vorm van beloning of compensatie.

De winnaar zal op 1 oktober 2019 via een reactie op de Facebookpost van de wedstrijd (van 16 september 2019) op de hoogte worden gebracht. De organisator zal hem/haar vragen om zijn/haar gegevens door te sturen via een privébericht en de prijs zal per post worden opgestuurd. De prijs kan niet omgeruild of teruggezonden worden, noch kan deze prijs worden omgezet in valuta of worden overgedragen aan een andere persoon.

In geval van betwisting of vordering om welke reden dan ook, moeten de aanvragen schriftelijk worden ingediend aan het adres van ALM Lift n.v., Posterijlaan 53, 8740 Pittem, en dit binnen een maximale periode van dertig dagen na het einde van de wedstrijd. Elke klacht die na deze termijn of niet volgens bovenvermelde manier verzonden wordt, zal als ongeldig worden beschouwd. Indien er betwistingen voortkomen uit de interpretatie of toepassing van het reglement, verbinden de deelnemers zich ertoe een minnelijke schikking te treffen met de organisator, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de organisator. Deze regeling is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Artikel 7

De organisator heeft het recht om de wedstrijdduur te verkorten, te verlengen of te wijzigen of annuleren indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Ook kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen die zich voordoen.

Artikel 8

De organisator verbindt zich ertoe de bepalingen van de Europese wet (General Data Protection Regulation) van 25 mei 2018 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer omtrent de behandeling van persoonsgegevens, na te leven. Op grond van deze wetgeving, wordt de deelnemer geïnformeerd dat bepaalde reacties als zodanig aangegeven in het formulier facultatief kunnen zijn. Het verzamelen van persoonlijke informatie over de deelnemer door de organisator heeft als primair doel om de goede werking van het spel te waarborgen, inclusief de mogelijkheid om met de winnaar contact op te nemen en te zorgen voor het zo efficiënt en zo snel mogelijk verdelen van de prijs. De deelnemers van deze wedstrijd hebben een recht op toegang, correctie en annulering van de informatie die door de organisator verzameld is binnen het kader van het spel. De organisator verbindt zich ertoe deze informatie niet te verstrekken aan derden. Privacy: gegevens die gedurende het spel zijn vrijgegeven, worden verzameld door ALM Lift, in overeenstemming met het privacybeleid op https://almlift.be/nl/privacy. De deelnemer heeft te allen tijde het recht om toegang te krijgen tot deze informatie, of ze te corrigeren of te verwijderen. Dit recht wordt rechtstreeks uitgeoefend door het versturen van een e-mail naar volgend e-mailadres: info@almlift.be

Artikel 9

Op verzoek aan de organisator, is dit wedstrijdreglement gratis verkrijgbaar voor elke persoon via volgend adres: info@almlift.be. Een gedrukte versie van dit wedstrijdreglement is eveneens beschikbaar op uitdrukkelijk verzoek van de klant alleen.