WEDSTRIJDREGLEMENT FACEBOOKWEDSTRIJD

Artikel 1 – Organisatie
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door ALM-Lift, ondernemingsnummer BE0434.037.386, met maatschappelijke zetel in de Posterijlaan 53, 8740 Pittem.
Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook, en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook.

Artikel 2 – Periode
De wedstrijd vindt plaats van 7 oktober 2018 t/m 17 oktober 2018.

Artikel 3 – Spelregels
De wedstrijd vindt plaats op Facebook.
• De bezoekers nemen op 7 oktober tijdens Open Bedrijvendag in ALM-Lift een foto op de loVID-stand.
• De deelnemers krijgen deze foto mee + nadien een mailtje met de foto. In deze mail worden er verdere instructies gegeven over de campagne.
• Op maandag 9 oktober zet ALM Lift alle foto’s in een album op Facebook.
(https://www.facebook.com/almlift)
• Daarna kunnen de deelnemers zoveel mogelijk ‘likes’ verzamelen tot en met 15 oktober om 12:00 u.
• De winnaars worden ten laatste op 17 oktober 2018 bekend gemaakt.
• Elke speler kan slechts eenmaal deelnemen.
• De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.
• Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.
• De prijs is niet overdraagbaar: hij wordt toegekend aan de houder van het Facebook account.
• Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België. Personeelsleden van ALM-Lift en van alle firma’s die betrokken worden bij de organisatie van de wedstrijd zijn uitgesloten van deelname en maken geen kans op het prijzenpakket.
• Eventuele berichten zonder verband met de wedstrijd kunnen door ALM-Lift worden verwijderd.

Artikel 4 – Winnaars
Er zal één wedstrijdwinnaar zijn. Deze winnaar wordt verkozen op basis van het aantal ‘likes’ op zijn/haar foto. Het aantal likes is enkel van toepassing op de foto in het album van ALM-Lift dus ‘likes’ op een gedeelde foto tellen niet mee. Het geven van reactie-emoji’s zoals grappig tellen ook mee. De jury wordt samengesteld uit werknemers van Social Taco en ALM-Lift. De drie winnaars zullen worden verwittigd via mail door ALM-Lift en zullen hun prijs op deze manier ontvangen.

Artikel 5 – Uitsluiting
ALM-Lift kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3, of in geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan het criterium van ALM-Lift.

Artikel 6 – Informatie over de prijs
De prijzenpot bestaat uit: een VIP duo-ticket voor de cyclocross in Ruddervoorde op 28 oktober 2018. De prijs bedraagt €180 voor een VIP duo-ticket.
Deze prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden. Er wordt ook geen financiële of andere compensatie als tegenwaarde voorzien. Indien de winnaars de prijs niet kunnen ophalen, kunnen ze zich laten vertegenwoordigen door iemand die een volmacht verkregen heeft. De te winnen prijzen van de actie zullen worden vermeld op de website van ALM-Lift (https://www.almlift.be/).

Artikel 7 – Overmacht
Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van ALM-Lift de voortzetting of het evenwicht van deze wedstrijd verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt ALM-Lift ontlast van iedere verbintenis.

Artikel 8 – Wijziging van de wedstrijd
De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

Artikel 9 – Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die ALM-Lift zal inwinnen naar aanleiding van deze wedstrijd zullen niet meegedeeld worden aan derden, behalve in het kader van artikel 11 alinea 2 van dit reglement. De wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt nauwlettend nageleefd. Social Taco (BE0849.098.408) zal instaan voor de verwerking en beheer van deze wedstrijd. De persoonsgegevens zullen in een afzonderlijk en strikt gesloten document
gecommuniceerd worden.

Artikel 10 – Eventuele klachten
Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator. Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van ALMLift. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbank in Kortrijk.

Artikel 11 – Algemeen
Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht. De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan ALM-Lift om melding te maken van hun identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen.

Disclaimer
Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook. Deelnemers kunnen Facebook of ALM-Lift op geen enkele wijze verantwoordelijk stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname.